ఏపీలో పంచాయతీ ఎన్నికలు నాలుగు దశల్లో జరగనున్నాయి. తొలివిడత ఫైనల్స్​కు వచ్చేశాయి. రేపు పోలింగ్ జరగనుంది. *విజయనగరం జిల్లా మినహా.. మిగతా 12 జిల్లాల్లో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఏ జిల్లాలో.. ఎన్ని మండలాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి? ఎన్ని ఏకగ్రీవాలు జరిగాయి

శ్రీకాకుళం

 • రెవెన్యూ డివిజన్లు-3, పోలింగ్ జరిగేవి-3, మెుత్తం మండలాలు-38, ఎన్నికలు జరిగేవి-10- మెుత్తం పంచాయతీలు-330, ఎన్నికలు జరిగేవి-321, దాఖలైన నామినేషన్లు-1772, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-62, ఏకగ్రీవాలు37, ఎన్నికలు జరగాల్సినవి-284- మెుత్తం వార్డులు-2984, ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-2920, దాఖలైన నామినేషన్లు-6382, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-265
  విశాఖపట్నం
 • రెవెన్యూ డివిజన్లు-3, పోలింగ్ జరిగే డివిజన్లు -1, మెుత్తం మండలాలు-43, ఎన్నికలు జరిగేవి-12- మెుత్తం పంచాయతీలు-344, ఎన్నికలు జరిగేవి-340, దాఖలైన నామినేషన్లు-2009, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-152, ఏకగ్రీవాలు-43, ఎన్నికలు జరగాల్సినవి-297- మెుత్తం వార్డులు- 3286, ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-3250, దాఖలైన నామినేషన్లు-9525, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-100
  తూర్పు గోదావరి
 • రెవెన్యూ డివిజన్లు-5, పోలింగ్ జరిగే డివిజన్లు -2, మెుత్తం మండలాలు-64, ఎన్నికలు జరిగేవి-20- మెుత్తం పంచాయతీలు-376, ఎన్నికలు జరిగేవి-366, దాఖలైన నామినేషన్లు-2135, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-141, ఏకగ్రీవాలు-30, ఎన్నికలు జరగాల్సినవి-336- మెుత్తం వార్డులు- 4248, ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-4100, దాఖలైన నామినేషన్లు-12913, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-231
  పశ్చిమ గోదావరి
 • రెవెన్యూ డివిజన్లు-4, పోలింగ్ జరిగే డివిజన్లు -1, మెుత్తం మండలాలు-48, ఎన్నికలు జరిగేవి-12- మెుత్తం పంచాయతీలు-239, ఎన్నికలు జరిగేవి-239, దాఖలైన నామినేషన్లు-1415, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-52, ఏకగ్రీవాలు-41, ఎన్నికలు జరగాల్సినవి-198- మెుత్తం వార్డులు- 2552, ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-2552, దాఖలైన నామినేషన్లు-6639, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-102
  కృష్ణా
 • రెవెన్యూ డివిజన్లు-4, పోలింగ్ జరిగే డివిజన్లు -1, మెుత్తం మండలాలు-50, ఎన్నికలు జరిగేవి-14- మెుత్తం పంచాయతీలు-241, ఎన్నికలు జరిగేవి-234, దాఖలైన నామినేషన్లు-1379, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-76, ఏకగ్రీవాలు-23, ఎన్నికలు జరగాల్సినవి-211- మెుత్తం వార్డులు- 2598, ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-2502, దాఖలైన నామినేషన్లు-7889, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-186
  గుంటూరు
 • రెవెన్యూ డివిజన్లు-3, పోలింగ్ జరిగే డివిజన్లు -1, మెుత్తం మండలాలు-57, ఎన్నికలు జరిగేవి-18- మెుత్తం పంచాయతీలు-353, ఎన్నికలు జరిగేవి-337, దాఖలైన నామినేషన్లు-1745, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-84, ఏకగ్రీవాలు-67, ఎన్నికలు జరగాల్సినవి-270- మెుత్తం వార్డులు- 3608, ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-3442, దాఖలైన నామినేషన్లు-8019, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-147
  ప్రకాశం
 • రెవెన్యూ డివిజన్లు-3, పోలింగ్ జరిగే డివిజన్లు -1, మెుత్తం మండలాలు-56, ఎన్నికలు జరిగేవి-15- మెుత్తం పంచాయతీలు-256, ఎన్నికలు జరిగేవి-227, దాఖలైన నామినేషన్లు-1372, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-138, ఏకగ్రీవాలు-35, ఎన్నికలు జరగాల్సినవి-192- మెుత్తం వార్డులు- 2650, ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-2324, దాఖలైన నామినేషన్లు-5923, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-336
  నెల్లూరు
 • రెవెన్యూ డివిజన్లు-3, పోలింగ్ జరిగే డివిజన్లు -1, మెుత్తం మండలాలు-46, ఎన్నికలు జరిగేవి-9- మెుత్తం పంచాయతీలు-163, ఎన్నికలు జరిగేవి-163, దాఖలైన నామినేషన్లు-959, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-41, ఏకగ్రీవాలు-25, ఎన్నికలు జరగాల్సినవి-138- మెుత్తం వార్డులు- 1566, ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-1566, దాఖలైన నామినేషన్లు-3923, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-136
  చిత్తూరు
 • రెవెన్యూ డివిజన్లు-3 పోలింగ్ జరిగే డివిజన్లు -1 మెుత్తం మండలాలు-66 ఎన్నికలు జరిగేవి-20- మెుత్తం పంచాయతీలు-468, న్నికలు జరిగేవి-454, దాఖలైన నామినేషన్లు-2890, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-349, ఏకగ్రీవాలు-110, ఎన్నికలు జరగాల్సినవి-344- మెుత్తం వార్డులు- 4280, ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-4142, దాఖలైన నామినేషన్లు-6821, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-301
  కడప
 • రెవెన్యూ డివిజన్లు-3, పోలింగ్ జరిగే డివిజన్లు -3, మెుత్తం మండలాలు-51, ఎన్నికలు జరిగేవి-14- మెుత్తం పంచాయతీలు-206, ఎన్నికలు జరిగేవి-206, దాఖలైన నామినేషన్లు-1477, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-54, ఏకగ్రీవాలు-49, ఎన్నికలు జరగాల్సినవి-157- మెుత్తం వార్డులు- 2068, ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-2068, దాఖలైన నామినేషన్లు-4265, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-261
  కర్నూలు
 • రెవెన్యూ డివిజన్లు-3, పోలింగ్ జరిగే డివిజన్లు -2, మెుత్తం మండలాలు-54, ఎన్నికలు జరిగేవి-12- మెుత్తం పంచాయతీలు-194, ఎన్నికలు జరిగేవి-193, దాఖలైన నామినేషన్లు-1243, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-62, ఏకగ్రీవాలు-52, ఎన్నికలు జరగాల్సినవి-141- మెుత్తం వార్డులు-1942, ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-1922, దాఖలైన నామినేషన్లు-4420, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-63
  అనంతపురం
 • రెవెన్యూ డివిజన్లు-3, పోలింగ్ జరిగే డివిజన్లు-1, మెుత్తం మండలాలు-63, ఎన్నికలు జరిగేవి-12- మెుత్తం పంచాయతీలు-169, ఎన్నికలు జరిగేవి-169, దాఖలైన నామినేషన్లు-1095, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-112, ఏకగ్రీవాలు-6, ఎన్నికలు జరగాల్సినవి-163- మెుత్తం వార్డులు-1714, ఎన్నికలు జరిగే వార్డులు-1714, దాఖలైన నామినేషన్లు-3080, తిరస్కరించిన నామినేషన్లు-117

మెత్తం పోలింగ్ జరిగే పంచాయతీలు: 2731, ఏకగ్రీవాలు: 518