కేశవరం (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా) కు చెందిన శ్రీ రాజు గారు

అమెరికా కొత్త అధ్యక్షుడు మిస్టర్ బిడెన్‌ను కలవడానికి అనుమతించిన మొదటి భారతీయుడు. 👏👏