అబుల్ కలాం ఆజాద్ 131వ జన్మదినోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆయన జన్మదినం సందర్భంగా జాతీయ విద్యా దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు.