అంతర్జాతీయం (International) వార్తలు (News)

స్మశానంలో టెలిఫోన్

జపాన్‌లో 2011 లో వచ్చిన సునామీ సృష్టించిన విధ్వంసం గురించి అందరికి తెలిసిందే! ఆ సునామిలో 20 వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ విపత్తులో చనిపోయిన వారితో మాట్లాడడానికి ఖుజుయొషి అనే జపాన్ వ్యక్తి ఒక టెలిఫోన్ ను ఏర్పాటు చేసారు. నిజానికి సునామీ కి ఒక సంవత్సరం ముందే ఖుజుయొషి బంధువు కాన్సర్ తో చనిపోతే ఆ టెలిఫోన్ ని ఏర్పాటు చేసారు.ఆ తరువాత వచ్చిన సునామీలో వారి భార్య మరణించింది. అప్పటి నుండి వారి భార్యతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వారి భావాలను పంచుకుంటూ ఉంటారు.

నిజానికి ఆ ఫోన్ కి లైన్స్ అన్ని కట్ చేసి ఉంటాయి మరియు రిసీవర్ కూడా ఎప్పుడు నిశ్శబ్దంగానే ఉంటుంది.ఎప్పుడు అవతల నుండి సమాధానం కూడా ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు రాలేదు అయినా కూడా ఎవరైనా చనిపోయిన తమవారితో మాట్లాడాలనుకునే వారు ఆ టెలిఫోన్ దగ్గరకు వచ్చి వారు చెప్పాలనుకున్నవి చెప్తూ ఉంటారు. ఆలా వారికీ కావలసిన వారితో మాట్లాడామని సంతృప్తి పొందుతూ ఉంటారు.

close

Don’t miss the Latest News

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.