పోలీస్ కమీషనర్ గారు ఎన్నికల నియమావళిపై గ్రామ పోలీస్ కార్యదర్శులకు మార్గదర్శకాలు ఇచ్చారు.అవి అందరు ఖశ్చితంగా పాటించి తీరాలని చెప్పారు.